Akta

2023/24. školska godina

Statut 2024.
Pravila ponašanja 2024.
Pravilnik o upotrebi mobilnog telefona 2024.
Pravilnik o vaspitnoj, vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika 2024.
Program pоstupanja u kriznim situacijama
Pravilnik o sistematiaciji
Odluka o izmeni Pravilnika o sistematizaciji
Školski program 2021-2025.
Godisnji plan rada za školsku 2023/24. godinu
Izvestaj o radu škole školska 2022/23.
Izvestaj o samovrednovanju 2021/22.

2022/23. školska godina

Godišnji plan rada Škole za školsku 2022/23. godinu
Izveštaj o radu škole za školsku 2021/2022. godinu
Pravilnik o nabavkama 2021.
Razvojni plan Škole za period od 2022. dо 2025. godine

2021/22. školska godina

Godišnji plan rada za školsku 2021/22. godinu
Izveštaj o radu škole – školska 2020/21. godina

2020/21. školska godina

Aneks Razvojnog plana škole

Izmene i dopune godišnjeg plana rada škole za školsku 2020/21.

Evropski razvojni plan 2020-2024.

Godišnji plan rada za školsku 2020/21.

Izveštaj o radu škole za školsku 2019/20.

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika, prećišćen tekst.

Odluka o licu za zaštitu podataka o ličnosti.

Godišnji plan rada za školsku 2019/20.

Izveštaj o radu škole za školsku 2018/19.

Pravilnik o bezbednosti učenika 2018.

Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja.

Poslovnik o radu školskog odbora.

Program nastave i učenja za prvi razred gimnazije.

Kalendar rada za školsku 2018/19.

Statut škole prečišćen tekst 2018.

Pravilnik o radu Gimnazije 2018.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Gimnaziji 2018.

Pravilnik o ispitima – prečišćen tekst 2018.

Poslovnik o radu Saveta roditelja Gimnazije 2018.

Godišnji plan rada škole za školsku 2017/18.

Izveštaj o radu škole za školsku 2016/17.

Razvojni plan škole za period od 2017. do 2020. godine